Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Yönetmelikler

Harran Üniversitesi

Osmanbey Kampüsü Merkezi Laboratuvar (HÜMEL)Yönetmeliği

  

Amaç

Madde 1- Harran Üniversitesi, Merkezi Laboratuvarının (HÜMEL) amacı; Üniversitemizin temel ve uygulamalı müspet bilimler alanındaki Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

        

Görevleri ve Çalışma Alanları

Madde 2- Merkez yukarıdaki amaç yönünde aşağıdaki temel görevleri yerine getirir:

a)      Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendirmek, ARGE imkanlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak;

b)      Bunların birkaçının ortak ihtiyacı olup onların parasal güçleriyle temin edilemeyen ve düzenli çalıştırılmaları için özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazları sağlayarak merkezi laboratuvarı, üniversitemizin ilgili birimlerinde ortak kullanıma sunmak;

c)      ARGE faaliyetleri için öngörülen analiz ve ölçümleri yaparak bunlara destek olmak;

d)      Temel ve uygulamalı müspet bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstrinin ve ilgili diğer kamu ve özel sektör istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, yorumları gerçekleştirmek ve bunlara temel olabilecek malzemeleri üretmek,

e)      Araştırmacıların, araştırma yapma yolunda önlerine çıkan engelleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını arttırmak;

 

Yönetim

Madde 3- Merkezi Laboratuvarın yönetim organları şunlardır:

a)  Merkez Müdürü

b)  Merkez Yönetim Kurulu

c)  Merkez Danışma Kurulu

 

Müdür

Madde 4- Merkez Müdürü, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve laboratuar çalışmalarında kendini kanıtlamış öğretim üyesi olmak üzere, Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten Müdür, tekrar atanabileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür merkezin tüm faaliyetlerinden merkeze karşı sorumludur.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. 6 aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi atanır.

 

Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 5- a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu kişidir. Bu yönde gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c)  Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişlerini izler ve denetler.

d)      Merkeze bağlı Araştırma-Geliştirme birimlerindeki araç-gerecin maksimum verimle kullanımı ve sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

e)      Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllara kıyaslamalı olarak hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü de alarak zamanında Rektörlüğe sunar.

f)       Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü alarak zamanında Rektörlüğe sunar.

g)      Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunur.

h)      Danışma Kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda sonraki danışma kuruluna rapor sunar.

i)        Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapar.

 

Müdür Yardımcıları

Madde 6- Müdürün önerisi ile Rektör tarafından 2 Müdür Yardımcısı atanır. Bunlardan biri Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere araştırma alanında ve Laboratuvar çalışmalarında deneyimli öğretim üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Müdüre yardımcı olacak ve tercihen üniversite mevzuatını iyi bilen kişiler arasından belirlenir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren müdürünki ile birlikte sona erer.

  

Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 7-a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişlerinden müdüre karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygularlar.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde müdüre yardımcı olurlar.

c)  Gerekli hallerde müdüre vekalet ederler.

 

Yönetim Kurulu

Madde 8- Yönetim Kurulu doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları ile birlikte 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 üyesi, Merkezi Laboratuvarda yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan öğretim elemanları arasından ve Merkez’den yararlanan akademik kuruluşların yönetim kurulunda dengeli temsiline özen gösterilerek Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya üniversite dışında 6 aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni atama yapılır.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde, Müdürün oyu esas alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9-a) Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlar, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanlarının niteliklerini belirler, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar alır.

b)  Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senato’nun onayına sunar.

c) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptar: bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirler ve bunların yürütülmesini izler.

d) Merkeze bağlanacak veya bağlı olarak açılacak ARGE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirler.

e) Merkez müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini inceler ve karara bağlar.

f)   Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere kararlar alır.

g)  Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlar.

h)  Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar alır.

 

Danışma Kurulu

Madde 10- Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından 3 yıl için onaylanan en az 10, en çok 15 kişiden oluşur. Bu kurula Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az 2 kez toplanır.

 

Merkezin İşlevsel Yapısı

Madde 11-  Merkezde yer alan gelişmiş cihazların sürekli hizmet verir durumda tutulması, analizlerin yapılması ve sonuçların yorumlanması işlemlerini gerçekleştirmek üzere HÜMEL’de yer alan cihazların özellikleri göz önünde tutularak kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler için en az birer uzman ve bir teknisyenden oluşan teknik bir kadro oluşturulur. Bunların atamaları HÜMEL Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından yapılır.

     

Mali Kaynaklar

Madde 12- Merkezin başlıca parasal kaynakları:

a)      Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,

b)      Üniversite Bilimsel Araştırma Komisyonunca tahsis edilen ödenekler,

c)      Harran Üniversitesi yan kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,

d)      Yürütülen ulusal ve uluslar arası projelerden sağlanan gelirler,

e)      Döner Sermaye hükümleri çerçevesinde üniversite dışı kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları ve kişilere verilen hizmet karşılığı sağlanan gelirler,

f)       Bağışlar,

g)      Diğer gelirler.

  

Diğer Hükümler

Madde 13- Merkezin idari ve teknik hizmetleri Müdürün önereceği adaylar arasından Rektörün görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

Madde 14- Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar merkezin malıdır.

Madde 15- Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 16- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

  

Geçici Madde 1- Merkez Yönetim Kurulu, oluşup göreve başladığı tarihten itibaren: HÜMEL’de yapılacak analizlere ilişkin esasları düzenleyen yönerge taslağını en geç 1 ay içerisinde hazırlayarak Senatoya sunar.

 

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmeliği Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik Senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.