Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

HÜMEL İşleyişini Düzenleyen Esaslar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

OSMANBEY KAMPÜSÜ MERKEZİ LABORATUVARININ (HÜMEL)

İŞLEYİŞİNİ DÜZENLEYEN ESASLAR

            

            Amaç ve Kapsam

            Madde 1- Bu temel esaslar, Harran Üniversitesi Senatosunun 17.05.2005 tarih ve 2005/10 sayılı kararı ile kabul edilen “Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Laboratuvarı (HÜMEL) Yönergesi’nin Geçici 1. maddesi uyarınca HÜMEL’de yapılacak analiz, ölçümler ve malzeme üretimine ilişkin çalışmaları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  

            Görevleri ve Çalışma Alanları

            Madde 2- Merkez, Üniversite Senatosu’nca kabul edilen HÜMEL Yönergesi çerçevesinde;

a-      Üniversite bünyesinde mevcut akademik birimlerin ihtiyacı olan ve özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazlarının düzenli çalıştırılmasını sağlayarak bunların ortak kullanımını sağlar.

b-      AR-GE faaliyetleri için öngörülen fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz ve ölçümleri yaparak bunlara destek olur.

c-      Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunarak sanayi ve ilgili diğer kamu ve özel sektörün istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapar ve gerektiğinde yorumlarını geçekleştirir.

  

Merkezin İşleyişi, Teknik Kadro, Analiz ve Malzeme Talepleri

Madde 3- Merkezde bulunan gelişmiş cihazların sürekli hizmet verir şekilde tutulması, analizlerin yapılması ve sonuçların istendiğinde yorumlanması amacıyla kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler grubu cihazları için birer uzman ve bunlara ilave olarak bir teknisyen tam gün ve devamlı statüde görev yapar.

Madde 4- AR-GE çalışmalarına, yüksek lisans ve doktora programlarına katkıda bulunmak ve ilgili öğretim elemanlarının çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla HÜMEL kapsamında seminer ve kurslar düzenler.

Madde 5- Analiz talepleri ilgililerin HÜMEL tarafından hazırlanıp Web sayfasına “Analiz Bilgi ve İstek Formu”nu eksiksiz doldurmaları ve öngörülen işlemleri tamamlamaları sonucu dikkate alınır.

Madde 6- Yapılması istenen analizler için örneklerin hazırlanması HÜMEL tarafından gerçekleştirilebileceği gibi talep sahipleri tarafından da usulüne uygun olmak şartıyla hazırlanarak Merkez Laboratuvarına teslim edilebilir.

Madde 7- Analizler ancak ilgili HÜMEL uzman veya teknisyenlerince yapılır. Bununla birlikte konusu itibariyle özellik gösteren bazı Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarında öğrenciler cihazların sorumlu uzmanları nezaretinde cihazları kullanarak analizlerini gerçekleştirebilirler.

Madde 8- İlgililer analiz sonuçlarına HÜMEL Web sayfasından ulaşabilecekleri gibi isteğe bağlı olarak özelliği itibariyle sonuçların saklı tutulması durumunda kapalı zarf ile yazılı olarak ilgiliye ulaştırır.

Madde 9- Merkezi Laboratuvar imkanlarından yararlanarak ortaya çıkacak bilimsel yayınlarda bu birime teşekkür edilmesi, birim elemanlarının önemli bir katkısı olması durumunda ilgili elemanların yayına ortak edilmesi beklenir.

  

Analiz Ölçüm ve Malzeme Ücretlerinin Saptanması

Madde 10- Analiz ve ölçümlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak kimyasal madde, kaçınılmaz temel gereçler, üretilen malzeme bedelleri ve diğer gerekli masrafları karşılamak üzere her yıl ocak ayı ilk haftası içerisinde “HÜMEL” Yönetim Kurulu tarafından bir “ücret listesi” hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. Bu liste Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 11- Ücret listesinde Harran Üniversitesi Akademik Birimleri, Lisansüstü tez çalışmaları, başka üniversiteler, kamu kurumları, sanayi, özel sektör kuruluşları için öngörülen analiz ve ölçüm ücretleri, üretilen her türlü malzeme bedelleri ayrı ayrı belirlenir. HÜMEL tarafından verilecek hizmetlere ait fiyatlandırma listesi Web sitesinde belirtilecektir.

Madde 12- Üniversitemiz elemanları için herhangi bir çalışmada kullanılacak sarf malzemelerin kullanıcının projesinde yer alması gerekir. Proje hazırlanırken sarf malzeme konusunda HÜMEL’den bilgi alınabilir.

  

Diğer Hükümler

Madde 13- Ücretler, HÜMEL Müdürlüğü tarafından resmi makbuzlar karşılığı Üniversite Merkez Döner Sermaye Müdürlüğüne yatırılır.

Madde 14- Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  

Yürütme

Madde 15- Bu esasları HÜMEL Müdürü yürütür.

  

Yürürlük

Madde 16- Bu esaslar Üniversite Senatosu’nda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.